ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΛΑΝΗΤΕΣ | 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο 1ος Κύκλος Σπουδών Χωρίζεται σε τέσσερα (4) Μαθήματα:
Πλανήτες | Ζώδια | Οίκοι | Όψεις

Πλανήτες

Η ενότητα 1 αποσκοπεί στην εξοικεί­ωση των σπουδαστών με το ηλιακό σύστημα, τους εννέα πλανήτες και τις αστρονομικές τους ιδιότητες.
Στην ενότητα 2 εξηγείται η βασική φιλοσοφική αρχή της αστρολογίας και παρουσιάζε­ται η αστρονομία, η μυθολογία και η αστρο­λογική ερμη­νεία των Φώτων, δηλαδή του αστρολο­γικού Ήλιου και της Αστρολογικής Σε­λήνης.
Στην ενότητα 3 οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αστρο­νομία, τη μυθολο­γία και την α­στρολογική ερμηνεία των λεγόμενων Προσωπικών Πλανητών, δη­λαδή του Ερμή, της Αφροδί­της και του Άρη.
Στην ενότητα 4 γίνεται το ίδιο για τους κοινωνικούς πλανήτες, δη­λαδή για τον Δία και τον Κρόνο, και μαζί επιχειρείται η σε βάθος συ­γκριτική εξέταση αυτών των αιώνιων αντιπά­λων. Τέλος, οι ενότητες 5 και 6 εισάγονται οι εξωκρόνιοι πλανήτες με ι­διαίτερη εστίαση στην αστρονο­μία, τη μυθολογία, την αστρολογική ερμηνεία και το ιστορικό πλαίσιο της ανακάλυψής τους. Η ενότητα 5 αναλύει τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα ενώ η ενότητα 6 τον Πλούτωνα και τον Χείρωνα.

μέρες
ώρες
λεπτά
δεύτερα

Πληροφορίες συσκεψης

Θέμα: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Hosted By: zoom users
Εκκίνηση: Παρασκευή, Νοέ 13, 2020 18:45
Διάρκεια: 3 hours 20 minutes
Current Timezone: Europe/Athens

Σημείωση: Ο χρόνος αντίστροφης μέτρησης εμφανίζεται με βάση την τοπική σας ζώνη ώρας.