Αγορά Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας

Η Εταιρία σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας της. Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω περιγραφόμενους όρους, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας. Ειδικότερα επιλέγοντας να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της Ιστοσελίδας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα κατωτέρω:

1. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση είναι προϊόντα προσώπων (φυσικών ή νομικών) τα οποία λειτουργούν στην προκειμένη περίπτωση ως Πωλητές-Προμηθευτές και έχουν επιλέξει την Ιστοσελίδα της Εταιρίας ως μέσο για την πραγματοποίηση των πωλήσεων. Η Εταιρία λειτουργεί αποκλειστικά ως τρίτος, που παρέχει μόνον τη σχετική υπηρεσία στους Πωλητές-Προμηθευτές και δεν είναι σε καμία περίπτωση αντισυμβαλλομένη σας. Όλοι οι Πωλητές-Προμηθευτές που έχουν επιλέξει την Ιστοσελίδα ως μέσο για την πώληση των προϊόντων τους, έχουν ήδη αποδεχθεί τους όρους που εδώ αναγράφονται ως προϋπόθεση για την δυνατότητα που τους δίνει η Εταιρία να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.

2. Οι παραγγελίες που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας αποτελούν συνάψεις σύμβασης από απόσταση, οι οποίες διέπονται από το ν.2251/1994 όπως αυτός ισχύει μετά την έκδοση της ΥΑ Ζ1-891 (ΦΕΚ Β 2144/30.08.2013). Η σύμβαση αυτή (εξ αποστάσεως) συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ εσάς, του Χρήστη, που ενεργείτε ως Πελάτης-Καταναλωτής (εφεξής «εσείς» ή «εσάς» ή «σας») και του εκάστοτε Πωλητή-Προμηθευτή. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη απέναντι σε εσάς, ο οποίος διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας κατά του Πωλητή-Προμηθευτή. Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, πρέπει να είστε δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

3. Τα online σεμινάρια ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση λογισμικού το οποίο να απαραίτητο για την ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους, όπως ενδεικτικά τα εκάστοτε προγράμματα που διδάσκονται. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι δεν λαμβάνουν το λογισμικό από την Εταιρία, το οποίο εγκαθιστούν με δική τους ευθύνη στα μέσα παρακολούθησης, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά οι προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

4. Τα online σεμινάρια αποτελούν κυριότητα των Πωλητών-Προμηθευτών και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Τα online σεμινάρια διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση/ παρακολούθηση. Απαγορεύεται ρητά η δημόσια προβολή τους καθώς επίσης και η μεταφόρτωση του περιεχομένου τους και η με οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους εκτός της Εταιρίας. Η Εταιρία και οι  Πωλητές-Προμηθευτές δύνανται να αξιώνουν αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες.