ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ | 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ | 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στο “Πόλις” τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, την εξαιρετική, ποιοτική ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας, με στόχο την προώθηση της Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Αστρολογίας
Εισηγητής: Βαγγέλης Πετρίτσης PhD

Ο 3ος Κύκλος Σπουδών Χωρίζεται σε επτά (7) Μαθήματα:
Διελεύσεις | Εκλείψεις | Ηλιακές Επιστροφές | Σεληνιακές Επιστροφές
| Δευτερεύουσες Πρόοδοι | Ηλιακά Τόξα | Σύνθεση Τεχνικών Πρόβλεψης
Περισσότερα Εδώ…

Σύνθεση Τεχνικών Πρόβλεψης (κόστος 60€)

Στο κλείσιμο του κύκλου της πρόβλεψης επιχειρείται μέσα από δύο ενότητες η σύνθεση των πληροφοριών που παρέχουν οι διάφορες τεχνικές πρόβλεψης που εισήχθησαν μέχρι τώρα. Έτσι, η ενότητα 1 δίνει μερικούς γενικούς κανόνες ερμηνείας στο πλαίσιο της πρόβλεψης, απαριθμεί τα οκτώ βήματα για μία ολοκληρωμένη πρόβλεψη και αναλύει μια ηλιακή επιστροφή σε ωροσκόπιο διασήμου. Η ενότητα 2 παρουσιάζει τον τρόπο ώστε η ίδια ηλιακή επιστροφή να αποτελέσει τον σκελετό γύρω από τον οποίο θα κινηθούν οι διελεύσεις, οι εκλείψεις, οι δευτερεύουσες πρόοδοι και τα ηλιακά τόξα.

Χρήσιμες πληροφορίες

* Σε κάθε Επίπεδο/Κύκλο Σπουδών της διδασκόμενης ύλης, τα εκπαιδευτικά βίντεο διαρκούν 90-120 λεπτά και παρέχονται σχετικές σημειώσεις ή/και διαφάνειες σε μορφή pdf

** Με την ολοκλήρωση της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης σε κάθε Μάθημα/Θεματική Κατηγορία παραδίδεται online Live μάθημα 90-180 λεπτών (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων) Ανασκόπησης, Οδηγιών, Ερωτήσεων-Απαντήσεων και Προόδου Σπουδών με την Παρουσία Καθηγητή

*** Στο τέλος κάθε Επιπέδου/Κύκλου Σπουδών παρέχεται Βεβαίωση και Δίπλωμα Παρακολούθησης από το Εκ­παιδευτικό Κέντρο “Πόλις”

**** Στο τέλος κάθε Επιπέδου/Κύκλου Σπουδών παρέχεται Πιστοποίηση Γνώσεων Αστρολογίας (π.χ. Πιστοποίηση Γνώσεων Επιπέδου 1) στους σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του αντίστοιχου Επιπέδου. Ειδικά για το Επί­πεδο 4 (κύκλος Προχω­ρημένων), οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα όλων των Επιπέδων καθώς και όλα τα υπο­χρεωτικά μαθήματα του Επιπέδου 4 μαζί με δύο μαθήματα της επιλογής τους. Η επιτυχής πα­ρακολούθηση σημαίνει ικανοποιητική συ­μπλήρωση γρα­πτών ασκήσεων ανά Μάθημα/Θεματική Κατηγορία μαζί με υποβολή μίας εργασίας στο τέλος του κάθε Επιπέδου μετά από συνεννόηση με τον εισηγητή του Προγράμματος. Οι ασκήσεις και οι εργα­σίες αποστέλλονται στον εισηγητή του Προγράμματος προς διόρθωση και ανατροφοδό­τηση.

Εκπαιδευτής μαθημάτων

Βαγγέλης Πετρίτσης Βαγγέλης Πετρίτσης Καθηγητής

Σύνθεση Τεχνικών Πρόβλεψης

60.00
3 μήνες πρόσβασης

Τελικό Κόστος παρακολούθησης

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Πληρωμή Άμεσα με Credit ή Debit Κάρτα (VISA – MASTERCARD – MAESTRO…)
2. Πληρωμή Μετρητοίς με Κατάθεση σε Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας Web Banking (IBAN)
3. Για Πληρωμή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (επιλέξτε Μετρητοίς)

LIVE ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ | ΤΡΙΩΡΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ | ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ